Ukázka z portfolia:

Keramická dílna J. Vanyi Tento odkaz vede do externi site

Exteriérový informační banner
pro prodejnu UNGELT Tento odkaz vede do externi site

Keramicka dilna Jury Vanyi

 

Použité technologie: velkoplošný digitální tisk, ochranná laminace, exteriérová montáž

Další foto: 1 2

Služby DTP studia

 

Hlavní náplň činnosti grafického studia Graphic Live představují služby elektronické přípravy a zpracování dat pro tiskové zakázky, které jsou realizovány zejména ofsetovým nebo digitálním tiskem, případně dalšími speciálními technikami. Bližší podrobnosti o používaných tiskových technologiích můžete najít na stránce "Tiskové služby".

Studio nabízí v této oblasti komplexní služby, od návrhu formátu a marketingu prezentačního materiálu, přes přípravu vstupních dat a jejich elektronickou sazbu, až po technologické výstupy dat pro vybraný tiskový proces. Po dohodě je možné provádět i částečné zpracování zakázky podle potřeb a přání zákazníka.

na začátek stránky

Návrh marketingu a formátu prezentačního materiálu

Protože hlavní segment zákazníků studia představují zejména soukromé firmy, státní organizace nebo fyzické osoby bez marketingových, nebo typografických znalostí, pracovníci studia se v této fázi snaží společně s klientem najít optimální způsob realizace jeho zakázky, který bude pokrývat potřeby a představy zákazníka a bude v souladu s technologickými požadavky konečné výstupní technologie.

Pokud zákazník nemá jasnou a konkrétní představu o své zakázce, ( ... potřebuji vytisknout 20 000 kusů oboustranně barevných letáků velikosti A4 ...) měl by znát alespoň odpovědi na tyto otázky:

 • Jakou cílovou skupinu chci oslovit, případně jaký druh výrobku, zboží či služby chci propagovat ( ... prodávám dětské hračky, nebo potřebuji propagovat nový software pro výpočty mostních dilatací ... ). Na základě této informace se rozhoduje zejména o způsobu a stylu grafického zpracování, barevném ladění, částečně i o volbě materiálu, pokud je omezen nějakou závaznou normou (potravinářskou, ekologickou apod.).
 • Jakým způsobem bude prezentace šířena - bude to např. hromadný leták na výstavu, plakát do interiéru, velkoplošný venkovní banner, polep automobilu ..., případně k jakému účelu bude materiál používán ( ... potřebuji propagovat jednorázovou slevu po dobu trvání speciální akce, nebo mi jde o všeobecný katalog produktů ?). Tento bod představuje základní východisko pro stanovení výsledného počtu kusů tisku a příhlíží se zde také k volbě materiálu (na jednorázovou akci lze použít méně trvanlivý a levnější papír než na reprezentační firemní tiskoviny, které budou používány trvale).
 • Jaké druhy informací potřebuji sdělit (text, obrázky) a jaká mám k těmto informacím vstupní data? (... vydávám odbornou knihu o novém filosofickém směru, tisk bude pravděpodobně pouze černobílý text, nebo to bude leták na otevření nové diskotéky, kde grafika bude hýřit barvami a obrázky, mám nebo budu mít k dispozici dostatečně kvalitní fotografie, text své knihy mám ověřený a zkontrolovaný a je ve formátu který grafické studio dokáže zpracovat...). Zde se stanovuje zejména rozsah a velikost výsledného materiálu a podle toho zda bude nutné vstupní data pořizovat, retušovat fotografie, překládat text do cizích jazyků a pod., se přihlíží k časovému termínu zpracování a také k ceně.

Na základě těchto údajů studio specifikuje:

 • Rozsah, formát příp. velikost a počet propagačních materiálů ... bude zhotoveno 20 000 ks letáků velikosti A4 210x297 mm za cenu ...
 • Použitý materíál (papír), barevnost a technologii tisku ...vytisknuty offsetovým tiskem na leský křídový papír o hmotnosti 150g/m2, oboustraně v plné barvě...
 • Požadovaná vstupní data ze strany zákazníka ... zákazník dodá tyto texty a fotografie v digitálním formátu a dle dohodnutých specifikací ...
 • Termín a způsob předložení grafického návrhu ... do 5 dnů po předání podkladů bude odeslán předběžný grafický návrh ve formátu PDF na emailovou adresu ...
na začátek stránky

Pořizování a příprava vstupních dat

Tiskový prezentační materiál představuje zpravidla kombinace obsahových údajů (... texty...), vektorové ilustrace (... logo...) a rastrové grafiky (...fotografie...). Grafické studio zprácovává tato vstupní data do uceleného grafického návrhu prezentace.

 • Obsahové údaje a texty jsou dodávány zákazníkem v digitálním tvaru a formátu. V současnosti jsou akceptovatelné formáty textových dat na platformě PC zejména soubory programu Microsoft Word (*.DOC, *.DOCx), nebo soubory RTF. Tato textová data by měla být neformátovaná (tedy pouze obsah, bez jakékoliv úpravy vzhledu, barvy, použitého písma apod.), a bez vložených obrázků, grafů, tabulek, které je třeba dodat jako samostatné soubory. Zákazník odpovídá za obsahovou a jazykovou správnost, a za úplnost dodaných dat. Bližší informace o akceptovaných formátech vstupních dat můžete nalézt na stránkách technické podpory.
 • Vektorovou ilustraci představuje v prezentačních tiskovinách zejména logo - značka společnosti, firemní slogan (tag line), nebo další grafické prvky, které jsou součástí jednotného vzhledu společnosti. Tyto prvky bývají zpravidla přesně specifikovány z hlediska barevnosti, velikosti, poměru stran, použítého písma,ochranných zón ... a jsou předmětem ochranné či registrované značky společnosti. Je ve vlastním zájmu zákazníka, dodat tyto podklady ve správném formátu, barevnosti a kvalitě, (pokud není návrh či redesign loga předmětem zakázky), případně dodat podrobnou specifikaci dle grafického manuálu společnosti. Formáty vektorových dat představují zejména výstupní soubory programu Corel Draw (soubory *.CDR) a Adobe Illustrator (soubory *.AI, *.EPS). Je třeba věnovat pozornost zejména použitým písmům (fontům), které musí být buď převáděny do křivek, nebo musí být dostupné v grafickém studiu. Více o vektorových formátech dat a jejich přenositelnosti můžete nalézt na stránkách technické podpory. Pozn.: vektorový soubor NENÍ fotografie vložená do dokumentu CorelDraw a uložena jako *.CDR !!!!
 • Rastrová (bitmapová) data představují fotografie, v současné době téměř výhradně digitální. Studio je technologicky schopno zpracovat i fotografie v papírové formě, případně z diapozitivu, nebo již vytištěné podklady. Formát digitálních fotografií představuje většinou soubor JPG, který není bohužel pro tisk příliš vhodný, z důvodu použité ztrátové komprese. Pokud dodává tyto podklady zákazník, je nutné dodat fotografie - bez ohledu na výslednou velikost v tisku - co největší, a ze strany zákazníka nijak neupravované. Vhodnější formát představují soubory TIFF, u kterých nedochází ke ztrátě kvality, ovšem tyto soubory jsou výrazně větší, což může představovat problém při jejich zasílání elektronickou cestou. Pokud zákazník nemá k dispozici pořebné fotografie pro svůj prezentační materiál, případně pokud nevyhovují z hlediska kvality, grafické studio zajišťuje fotografické práce a pořízení těchto dat v odpovídající kvalitě. Bližší podrobnosti o rastrových podkladech a požadavcích na ně můžete nalézt na stránkách technické podpory. Pozn.: fotografie použitá na internetových stránkách zpravidla NENÍ kvalitativně vhodná jako tiskový podklad.
na začátek stránky

Elektronická sazba tiskové prezentace

Elektronická sazba představuje stěžejní činnost grafického studia. Graphic Live spol. s r.o. provádí grafický návrh a zpracování libovolných prezentačních materiálů, katalogů, novin, časopisů a knih, merkantilního tisku - jako jsou obálky, vizitky nebo hlavičkové papíry, dále bilboardů, reklamních bannerů a plakátů, vše v návaznosti na specifika použité tiskové techniky. Specializací společnosti je archový ofsetový tisk do formátu B2, ale je možná optimalizace grafického návrhu pro sítotisk, digitální inkoustový tisk, hlubokotiskovou ražbu, řezanou reklamu, potisk textilu, tašek, samolepek, případně jiné technologie podle požadavků zákazníka.

Doplňkové činnosti studia představuje zejména pořízování a digitalizace vstupních podkladů, pokud tyto nejsou dodány zákazníkem, zajištění a autorizace překladů textu, návrh, vektorizace nebo redesign logotypu, případně sjednocení vizuálního stylu společnosti a zpracování manuálu Corporate Identity.

Výsledný grafický návrh je předložen zákazníkovi k obsahovým korekturám, buď elektronicky, jako soubor PDF, nebo náhled na kalibrovaném monitoru, anebo jako vytištěná maketa, případně, pokud je požadováno, jako digitální certifikovaný nátisk Odkaz do externi site , nebo kontaktní nátisk standardu CROMALIN Odkaz do externi site. Tato maketa či nátisk nemusí odpovídat výsledné prezentaci z hlediska materiálu nebo velikosti, případně může být zmenšena - tyto parametry jsou určené použitým tiskovým či nátiskovým zařízením. Při této korektuře by měl zákazník zkontrolovat celkovou podobu a kompletnost své zakázky, zejména zda: jsou všechny uvedené texty, adresy a ostatní údaje správné a úplné, odpovídá celková podoba a barevnost požadavkům, je zakázka kompletní a strany u knih či časopisů jsou ve správném pořadí, případně další vlastnosti specifické pro danou zakázku.

Tato korektura představuje poslední možnost zákazníka ovlivnit podobu budoucího výtisku, proto by jí měla být věnována odpovídající pozornost. Podpisem zakázkového listu zákazník potvrzuje souhlas s tiskem zakázky dle předložené korektury. Na obsahové chyby a nesrovnalosti zjištěné po této korektuře již nemůže být brán zřetel !!! Po obdržení souhlasu s tiskem začne studio technologickou přípravu dat zakázky pro zvolený tiskový proces.

na začátek stránky

Technologická příprava a výstup dat pro tiskový proces

Technologická příprava dat představuje závěrečnou fázi zakázky bezprostředně před vlastním tiskem. Protože naprostá většina zakázek pro tisk je v současné době realizována technologiíí CTP, je nutné připravit a zpracovat kompletní tiskový arch včetně všech potřebných značek a ostatních doplňků vyžadovaných tiskovou technologií elektronicky. V tomto procesu jde zejména o:

 • nastavení a zajištění technologických přesahů pro ořez
 • vyřazení stránek (u vícestránkových publikací jako jsou knihy nebo časopisy)
 • montáž tiskového archu dle formátu tiskového stroje a způsobu tisku
 • nastavení značek pro knihařské a dokončovací zpracování, jako je snášení, ořez, falcování, bigování, perforace, výsek a jiné.
 • nastavení značek pro soutisk a zabarvení tiskového stroje - pasovací značky, škály barevné denzity apod...

Z takto připraveného tiskového archu jsou vygenerované tiskové výstupy PDF, které jsou zkontrolovány na známé chyby použitého tiskového procesu (Preflight) a případně certifikovány Odkaz do externi site Odkaz na stranku v anglickem jazyce požadovanou normou. U zakázek tištěných studiem Graphic Live je v současnosti používaná norma X1a, u zakázek zpracovávaných částečně a tisknutých jinou tiskárnou záleží na požadavcích dané tiskárny. Tyto soubory mohou být použity pro CTP rekordér, který vytváří tiskové desky pro ofsetový stroj, pro filmový rekordér v případì filmů pro sítotisk, nebo jako vstup digitálního tiskového stroje.

Zde si můžete prohlédnout příklad CTP tiskového archu formátu B2 pro archový ofsetový tisk. Na tomto příkladu se tiskne leták formátu A4, oboustranně barevný, způsobem "Work&Turn" - "Na obrátku". Další postup výroby tiskové zakázky představuje vlastní tiskový proces. Bližší informace o nejčastěji využívaných tiskových technologiích najdete na stránce "Tiskové služby".

Pokud Vás zaujala nabídka služeb grafického studia, můžete zaslat Vaši poptávku na zpracování tiskové zakázky.