Ukázka z portfolia:

Keramická dílna J. Vanyi Tento odkaz vede do externi site

Reklamní a obalové materiály
na keramické výrobky

Keramicka dilna Jury Vanyi

Použité technologie: archový ofsetový tisk, výsek

Další foto: 1 2 3 4

Řešení a postupy

 

Tisk dokumentu, vytvoření PDF pro tisk, instalace Postscriptové tiskárny...

Zákazník si zpracoval grafiku a design prezentace sám, nebo pomocí třetí strany, svůj dokument má připravený v odpovídajícím grafickém programu a studiu (tiskárně) potřebuje předat tisková data.

Sazbu prezentace je v takovém případě třeba vytisknout do Postscriptového souboru *.PS, nebo *.PRN (PS je standardní přípona Postscriptového tiskového souboru, PRN používá Corel Draw nebo programy Microsoft® Office, formát a obsah souborů je však stejný). Pro tento tisk je nutné mít na počítači nainstalovaný a správně nakonfigurovaný ovladač Postscriptové tiskárny. Pro počítače s operačním systémem Microsoft® Windows XP Service pack 2 je vhodný ovladač součástí systému a instaluje se pomocí systémové funkce "Přidat tiskárnu". Pro starší operační systémy Microsoft® je nejvhodnější nainstalovat Postcriptové ovladače firmy Adobe® Systems, které jsou ke stažení na jejích webových stránkách, a použít vhodný PPD soubor jako např. Scitex Dolev 800 PS2. Na počítačích s jinými operačními systémy se řiďte podle uživatelské příručky systému.

UPDATE - Zobrazit podrobnosti ... Zobrazit ...

V konfiguraci Postscriptového ovladače je po instalaci nutné nastavit:

  • odpovídající profil správy barev pro ofsetový tisk (např. Europe ISO Coated FOGRA27, Euroscale Coated apod.) Kontextové menu tiskárny (pravé tlačítko myši) > Vlastnosti > karta Správa barev ... (OS VISTA)
  • tabulku náhrad písem True Type Kontextové menu tiskárny (pravé tlačítko myši) > Vlastnosti > karta Nastavení zařízení ... (OS VISTA)
  • metodu správy barev a práci s písmy True Type Kontextové menu tiskárny (pravé tlačítko myši) > Předvolby tisku > tlačítko Upřesnit ... (OS VISTA: Kontextové menu tiskárny (pravé tlačítko myši) > Vlastnosti > karta Upřesnit > Výchozí vlastnosti > Karta Rozvržení > Upřesnit) ...

Výsledný tiskový soubor *.PS nebo *.PRN je pak potřeba buď předat studiu nebo tiskárně, nebo z tohoto souboru vygenerovat soubor PDF pomocí programu Acrobat Distiller v odpovídající kvalitě a rozlišení pro ofsetový tisk.

Pozn.: Protože Postscriptové soubory dosahují zpravidla značných objemů (v řádech desítek až stovek MegaByte), lze je pro snadnější elektronický přenos zkomprimovat, např. pomocí programu WinZIP Odkaz do externi site, nebo WinRAR Odkaz do externi site. Soubory PDF takto komprimovat nelze, protože komprese je obsažena už v samotném PDF formátu a výsledný komprimovaný soubor by tak byl větší než nekomprimovaný PDF.

Kvalita výstupu výsledného PDF souboru je v programu Acrobat Distiller určována tzv. PROFILY. V rámci standardní instalace software Adobe® Acrobat lze pro přípravu tiskových dat použít profil PRESS OPTIMIZED, případně je možné stáhnout profily pro verzi Acrobat Distiller CS4, používané studiem - profil s bezztrátovou kompresí ZIP, používaný především pro digitální tisk, kdy se grafika zvětšuje, např. při tisku billboardů, nebo profil se ztrátovou kompresí JPEG, který vytváří menší soubory plně postačující pro ofsetový tisk. Tento profil (y) po stažení umístěte do adresáře (systémový pevný disk je zpravidla C): <systémový disk>:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Adobe PDF\Settings

UPDATE - Zobrazit podrobnosti ... Zobrazit ...

Pozn.2: PDF soubor vytvořený přímým exportem (nebo. různými zásuvnými moduly pro programy Microsoft® Office, aplikací PDF Writer, online na Internetu, příkazem Adobe PDF Preset ... v aplikacích Adobe® inDesign CS2 či Adobe® Illustrator CS2), NENÍ použitelný jako podklad pro tisk. Takto připravený soubor způsobí zpravidla chybu při zpracování rastrovacím procesorem CTP rekordéru !!!

na začátek stránky

Nastavení ICC profilů a správy barev ...

Jak správně nastavit grafický software a monitor pro minimalizaci barevných rozdílů při přípravě tiskových dat.

Protože zdroje světla, jako např. počítačové monitory a materiály vytisknuté na papíru zobrazují barvy rozdílnými způsoby (více se můžete dočíst na stránce "Podpora", v kapitole "rastrová grafika" ), je nutné při přípravě tiskových dat barvy převádět do barevného prostoru CMYK. Tyto převody zajišťuje software správy barev, pro jeho správnou funkci je nutné odpovídající nastavení.

  • nastavení správného zobrazení monitoru, teploty barev a gamma křivky se v běžných podmínkách nastavuje pomocí doplňku Adobe Gamma, který je při instalaci grafického software Adobe na počítačích PC WIN přidán jako doplňek do složky "Ovládací panely". Při jeho použití se řiďte nápovědou nebo obsaženým Průvodcem. Adobe Gamma vytvoří ICC soubor, který správně upraví podání barev pro zobrazení na monitoru, kde byl tento profil vytvořený. Pozn.: pokud je na počítači nainstalován grafický software Adobe, a je tedy k dispozici doplňek Adobe Gamma, měl by monitor být kalibrován pouze pomocí tohoto software a ovládacích prvků monitoru. Pokud se používá jiný grafický software bez možnosti vlastní kalibrace, lze barevnou teplotu a gamma křivku monitoru zpravidla nastavit pomocí ovládacích prvků ovladače grafické karty, zde např. ATI Catalyst®, ale neměly by být použity oba způsoby najednou !!! Pokud je používaný grafický monitor s kalibrační sondou, mělo by se nastavení monitoru provést pomocí programu dodaného výrobcem této sondy. Nastavení se provádí na nejlepší shodu barevného podání monitoru proti vhodnému výtisku, nebo referenční fotografii, která je dodávána s některými monitory či scanery. UPDATE - Zobrazit podrobnosti ... Zobrazit ...
  • pracovní prostor grafických editorů je nastaven v parametrech konkrétního grafického, vektorového nebo layout editoru. U software Adobe je to zpravidla Edit > Color setting, u aplikací Corel pak Tools > Color Management. Pracovním prostorem programu ("Working Space") se rozumí uprava zobrazení monitoru takovým barevným profilem, který reprezentuje výslednou technologii zobrazení - pro ofsetový tisk se použije profil konkrétního tiskového stroje, případně tzv. generický ofsetový profil, (ISO Coated FOGRA27, Euroscale Coated apod.), pro přípravu dokumentů tištěných na digitální barevné tiskárně se použije profil dodaný výrobcem této tiskárny, pro přípravu digitálních fotografií pak profil stroje, který používá vaše fotostudio. Tento profil by měl být v celém řetězu zpracování (vektorový editor > bitmapový editor > layout editor > tisk) stejný - synchronizovaný. V grafickém softwaru Adobe® Creative Suite2 je tato synchronizace barevných prostorů zajištěna aplikací Adobe® Bridge, jinde je nutné ji dodržovat ručně.
  • záměr barevného podání nebo záměr zobrazení ("Rendering Intent") zohledňuje při správě barev typ použité grafiky. Při grafice, která používá velké plochy stejného odstínu barev - zejména "kancelářská" grafika jako např. grafy, tabulky, jednobarevné pozadí apod., je vhodné použít záměr nasycení barev (Saturation nebo Vivid color), naopak pro zpracování fotografií, nebo předloh vyžadujících přesnou barevnou věrnost je vhodné použít záměr shody barev (Colorimetric).
  • uložení grafického souboru a jeho tisk se řídí z hlediska správy barev stejnými pravidly jako nastavení barevných prostorů. Při ukládání souboru je důležité použitý barevný profil vložit do grafického souboru, zejména v případě, kdy je soubor přenášen a zpracováván na jiném počítači, kde nemusí být Vámi použitý profil dostupný. V tom případě by došlo k převodu barev souboru do pracovního prostoru jiného počítače, což může způsobit nechtěný posun barevnosti. Při tisku, zpravidla z layout editoru, je nutné použít stejný barevný profil, jako pro přípravu jednotlivých grafik, (Kontextové menu tiskárny (pravé tlačítko myši) > Vlastnosti > karta Správa barev OS VISTA ) , který by měl odpovídat použítému tiskovému stroji (viz výše). Důležité nastavení tisku je zpracování barev hostitelským systémem (tzn. počítačem a programem z kterého tisknete, a který je nastaven podle vašich požadavků, tedy "Let InDesign determine colours"). Zpracování barev v postscriptové tiskárně je použitelné pouze v případě vlastní tiskárny, osvitové nebo CTP jednotky, které je kalibrována stejně jako Váš monitor, soubor, grafický program. Při nastavení správy barev v tiskárně a předání souboru ke zpracování nebo tisku třetí straně (osvitovému, grafickému studiu, tiskárně) může opět dojít k nechtěnému posunu barevnosti.
na začátek stránky

Preflight a certifikace PDF souborů ...

Podklady dodané zákazníkem nebo třetí stranou nelze zpracovat, nebo při CTP osvitu vykazují chyby.

Tzv. "certifikace tiskového výstupu" představuje způsob, jak upravit formát PDF, který byl původně navržen pro univerzální přenositelné použití, pro potřeby tiskových technologií a jejich standardů. Certifikace PDF souboru nemění ani neupravuje obsah dat souboru, pouze doplňuje nebo sjednocuje informace, potřebné pro zpracování souboru při tisku. Jde zejména o nastavení informace o použití trappingu, barevného profilu a záměru renderingu barev na tiskovém výstupu (viz výše), verze PDF výstupu, nastavení separací barev a pod. Ačkoliv tisková certifikace není většinou osvitových a Pre-Press studií vyžadována, může někdy pomoci odstranit formální Postscriptové chyby, které se mohou vyskytnout při osvitu/tisku nesprávně či nestandardně připraveného souboru. Certifikace neodstraní chyby uživatele, jako např. nízké rozlišení rastrového obrázku, chybné složení barvy nebo obsahová chyba textu. Tento druh chyb zpravidla nelze v tiskovém souboru PDF odstranit a to ani ručním zásahem. Chyby musí být opraveny dodavatelem PDF souboru v aplikaci - layout editoru, kterým byl tento PDF soubor vytvořen.
Preflight, někdy také nazývaný "technologická kontrola" představuje postup obdobný certifikaci, který pomocí přednastavených, nebo uživatelem definových profilů prověří, zda data obsažená v PDF souboru splňují technologické požadavky konkrétní tiskové technologie. Zde se kontroluje např. minimální rozlišení rastrových obrázků, použití a vložení fontů, použití a přiřazení barevných profilů, přítomnost nekompatibilních objektů (formuláře...), přítomnost alfa kanálu (průhlednosti), bílých objektů apod. Standardní modul Preflight, který je součástí Adobe® Acrobat Professional CS2 neopravuje žádné nalezené chyby, pouze vypíše seznam "Report" těchto chyb. Chyby musí být opět opraveny dodavatelem PDF souboru v aplikaci - layout editoru, kterým byl tento PDF soubor vytvořen. Preflight software jiných výrobců (např. Pitstop, Quark), může pracovat odlišně a dokáže určitý druh nedostatků opravovat.

UPDATE - Zobrazit podrobnosti ... Zobrazit ...

Modul Preflight Adobe® Acrobat Professional 9.0 a vzniklé chyby při použití nestandardně kódovaných nebo neúplných UNICODE písem.

na začátek stránky

Zrcadlový výstup ?

Mám starý tiskový podklad ve formátu PDF, který byl připravený na zrcadlový osvit filmu pro ofset a potřebuji tento podklad upravit pro CTP - nezrcadlený výstup...

S nástupem CTP technologie ztratil zrcadlový tiskový výstup ("Mirrored" - "emulzí dolů" - "čitelné zprava"), který byl používán pro osvit na ofsetové filmy na svém významu. CTP tiskové desky se připravují v normálním - nezrcadleném pohledu, tedy čitelné zleva a stejně tak se připravuje tiskový výstup PDF. Pokud přece jenom nastane situace, kdy je potřeba tento tiskový výstup převrátit a není k dispozici původní soubor layout editoru, ve kterém byl tiskový výstup vytvořen, je nutné požadovaný PDF soubor vložit - importovat do layout editoru, nebo RIPu osvitové jednotky, upravit na požadovanou velikost stránky, odstranit soutiskové značky, případně provést další operace podle konkrétní potřeby, a znovu soubor vytisknout s požadovaným - zrcadleným nebo naopak nezrcadleným tiskovým výstupem. Tohoto nelze docílit při tisku souboru přímo z Adobe® Acrobatu.

na začátek stránky

Obrázky z Microsoft® Word ?

Zákazník dodal propagační leták, který si sám "připravil" v Microsoft® Word. Lze nějakým způsobem uložit obrázky - fotografie z tohoto dokumentu do samostatných grafických souborů ?

Nikoliv přímo. V programu Microsoft® Word neexistuje možnost uložit, nebo exportovat samotný obrázek, nebo grafiku vloženou do dokumentu. Lze použít v zásadě dva způsoby: Vytisknout dokument do Postscriptového souboru, pomocí Adobe® Acrobat Distiller vygenerovat PDF soubor v nejvyšší dosažitelné kvalitě (v profilu vypnout Downsampling a kompresi dat...), tento PDF soubor otevřít pomocí odpovídajícího editoru (Adobe® Photoshop, Illustrator...), upravit podle požadavků a uložit jako *.TIF, *.JPG, *.EPS... Nevýhodou tohoto postupu je, že požadovaný obrázek je vytisknutý ve velikosti, v jaké je použitý na stránce - což zpravidla není skutečná velikost a kvalita vstupních dat, protože obrázek na stránce byl uživatelem zvetšován nebo zmenšován. Proto je tento způsob vhodný pro vektorová data - zpravidla objekty Microsoft Drawing, a výsledný PDF soubor zpracovat pomocí vektorového editoru, např. Adobe® Illustrator. Pro rastrová data - fotografie představuje lepší způsob uložení dokumentu Word ve formátu webové stránky (menu Soubor > Uložit jako > Webová stránka *.htm, *.html). Tento postup vytvoří dva objekty: soubor s html kódem - např. DOKUMENT1.HTM, a stejnojmenný adresář s externímy daty - obrázky, které jsou v tomto dokumentu použité - např. DOKUMENT1_SOUBORY. V tomto adresáři naleznete všechny v dokumentu použité grafické soubory, zpravidla ve formátu *.JPG, nebo *.GIF, *.PNG. Jeden každý soubor je v tomto adresáři zpravidla dvakrát - jednou ve velikosti použité na stránce, podruhé v původní vstupní velikosti a rozlišení, který lze dále zpracovat běžným způsobem.
Tento způsob je funkční a odzkoušený na operačním systému Microsoft® Windows XP a VISTA, vzhledem k tomu, že postup pracuje se strukturou a vytvářením souborů, nemusí pracovat stejně na jiných operačních systémech.

na začátek stránky

Rozlišení obrázků v PDF souboru ?

Obrázky v původním rozlišení 300dpi jsou v PDF souboru uloženy v rozlišení výrazně nižším, i když mám v Acrobat Distilleru vypnutý Downsampling....

Příčiny mohou být dvě: obrázek byl v layout (nebo vektorovém) editoru zvětšovaný. Tyto programy (Corel® Draw, Adobe® InDesign...) neumožňují interpolaci rastrových dat, tedy skutečné přepočítání a dopočítání barvových dat na požadovanou velikost a rozlišení. Pokud v těchto programech vložený obrázek např. zvětšíte na dvojnásobnou velikost - sníží se jeho původní rozlišení na polovinu - viz obr. Skutečné zvětšení a dopočítání rozlišení do požadovaných rozměrů (samozřejmě na úkor kvality) umožnují pouze specializované rastrové editory jako Adobe® Photoshop nebo Corel PhotoPaint. Druhá možnost vzniku této chyby je v nastavení tisku - toto se týká zejména layout editorů jako Adobe® InDesign, Quark® XPress, Adobe® Pagemaker apod. Pokud se tiskne kompozitní (sloučený, barevný) výstup je nutné posílat do tisku kompletní neoptimalizovaná grafická data - viz obr. Optimalizovaná data ("Optimized subsampling") převzorkuje rastrová data již při samotném tisku na hodnotu tiskového rastru - LPI (zpravidla 150 -175) navýšenou o určitý bezpečnostní koeficient (zpravidla cca 1,2). Už v postscriptovém souboru jsou tedy uloženy obrázky v rozlišení pouze cca 180 - 200 dpi. Podobná chyba může také vzniknout např. při chybné konfiguraci OPI serveru, nebo nedostupnosti vložených dat (obrázku) např. při nechtěném smazání. V těchto případech se při tisku použijí data z tzv. náhledu pro obrazovku, který je v rozlišení 72 dpi....

na začátek stránky

Soubory s příponou DOCx - co to je a co s tím ?

Zákazník dodal podklady v souboru s příponou DOCx, nedokážu tento soubor žádným způsobem otevřít ani převést ...

Formát DOCx je soubor textového editoru Microsoft® Word 2007, založený na formátu XML, který navíc používá vnitřní ZIP kompresi pro dosažení menší velikosti výsledných souborů. Z důvodu použití této komprese není možné tyto soubory otevřít nebo převést pomocí stnadardních XML editorů či převaděčů. Pokud pominu možnosti upgrade Microsoft® Office na aktuální verzi, případně donucení zákazníka k uložení souboru do jiného, přenositelného formátu (např. RTF...), zůstává možnost otevřít soubory DOCx na starších verzích Microsoft® Office (verze 2000 nebo 2003) pomocí Microsoft Office Compatibility Pack Odkaz do externi siteOdkaz na stranku v anglickem jazyce. Po instalaci tohoto doplňku lze soubory DOCx otevírat a upravovat stejným postupem jako normální soubory DOC.

Bližší informace o používaných příponách souborů a jejich otevření můžete nalézt na stránkách www. fileinfo.net Odkaz do externi siteOdkaz na stranku v anglickem jazyce.